اخبار > فهرست کتابهای خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398 به همراه محل نگهداری کتابهاردیف

عنوان

تعداد

محل نگهداری

1

An introduction to theory and reasoning in nursing 4e

1

پرستاری

2

Andreoli and carpenter"s cecil essentials medicine,international edition,9th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

3

Application of nursing informatics: competencies skills, and decision- making Dec 28, 2018

1

پرستاری

4

Atlas of cardiac surgical techniques,2nd edition

1

بیمارستان امام علی (ع)

5

Basic immunology vol.1 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

6

Basic immunology vol.2 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

7

Berne and levy physiology,international edition,7th ed.

1

مرکزی

8

Bioethical decision making in nursing, 5e/2015

1

پرستاری

9

Brant and helm"s fundamentals of diagnostic radiology 4vol set2019,5th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

10

Braunwald"s heart disease:a textbook of cardiovascular medicine,2 volume set,11th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

11

Brunner & suddarth"s textbook of medical surgical nursing,international edition,1 volume,14th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

12

Burns and groves the practice of nursing research, appraisal, synthesis, and generation of evidence

1

پرستاری

13

Callen"s ultrasonography in obstetrics and gynecology,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

14

Campbell"s operative orthopaedics,4 volume set,13th ed.

1

 

15

CDIC textbook of pediatric diabetes,1st ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

16

Clayton"s basic pharmacology for nurses 18e,2019 9780323550611

1

پرستاری

17

Clinical leadership for physician assistants and nurse practitioners Nov 28, 2017    9780826172211

1

پرستاری

18

Clinical leadership in nursing and healthcare: values into action, 2e/2017

1

پرستاری

19

Clinical nursing skills and techniques, 9th edition by perry

1

پرستاری

20

Clinical oriented anatomy:international edition,8th ed

1

مرکزی

21

Clinical teaching strategies in nursing, 5e, 2018 (Clinical teaching strategies in

1

پرستاری

22

Cognitive systems engineering 1sr edition 978113874231

1

پرستاری

23

Color atlas of common oral diseases

1

دندانپزشکی

24

Communication for nurses: talking with patients 3e/2013

1

پرستاری

25

Community_based practicipatory research for health advancing social and health equity.2018

1

بهداشت

26

Cost-effectiveness analysis in health:a practical approach,3e/2016

1

بهداشت

27

CT and MRI of the whole body,2 volume set,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

28

Decision making in health and medicine:integrating evidence and values,2e

1

بهداشت

29

Effective leadership and management in nursing (9th edition), 2018

1

پرستاری

30

Emerging technologies work-integrated learning experiences in allied health education

1

بهداشت

31

Essentials of nursing law and ethics 2e

1

پرستاری

32

Essentials of nursing Leadership& management 3e/2013

1

پرستاری

33

Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice by Denice f. Polit

1

پرستاری

34

Evaluating public and community  health programs 2e/2017

1

بهداشت

35

Evidence- based practice for nurses: appraisal and application of research,2018

1

پرستاری

36

Evidence- based practice in nursing& healthcare: A guide to ...2014

1

پرستاری

37

Exploring Evidence- based practice: debates and challenges in nursing, 1e/2015

1

پرستاری

38

Fast facts for Evidence- based practice in nursing second edition: Implementing EBP in a nutshell, 2e

1

پرستاری

39

Fundamentals of high_resolution lung CT,common findings,common patterns,common dise,2nd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

40

Grant"s atlas of anatomy,international edition,14th ed.

1

مرکزی

41

Guide to nursing leadership & management/tomey

1

پرستاری

42

Health information technology evaluation handbook:from meaningful use to meaningful

1

بهداشت

43

Health policy analysis:an interdisciplinary approach 3e/2018-9781284120240

1

بهداشت

44

High performance in hospital management:a guideline for developing and developed

1

بهداشت

45

Huber leadership and nursing

1

بیمارستان امام علی (ع)

46

ICD 10 جلد 1 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

47

ICD 10 جلد 2 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

48

ICD 10 جلد 3 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

49

Islamic biomedical ethics:principles and application,1e

1

پرستاری

50

Johns Hopkins nursing Evidence- based practice- third edition: model and guidelines, 2017

1

پرستاری

51

Krause"s food & the nutrition care process,Iranian edition,1ed

1

مرکزی

52

Law and ethics in nursing and healthcare:an introduction,2017

1

پرستاری

53

Leadership and management for nurses:core competencies for quality care,3e/2015

1

پرستاری

54

Leadership and nursing care management,6th ed 2018

1

پرستاری

55

Leadership and the advanced practice nurse:the future of a changing healthcare

1

پرستاری

56

Leadership in nursing practice: changing the landscape of healthcare,2018

1

پرستاری

57

Leadership roles and management functions in nursing:theory and application 2014

1

پرستاری

58

Local exhaust ventilation aerodynamic processes and calculations of dust 9781498720632

1

بهداشت

59

Medicine in dentistry and oral healthcare,1st ed.

1

دندانپزشکی

60

Merrills atlas of radiographic...2016

1

بیمارستان امام علی (ع)

61

Miller"s anesthesiareview.3rd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

62

Mosby"s manual of diagnostic and laboratory tests,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

63

Nelson essentials of pediatrics,international edition,8th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

64

Nursing ethics thomps...5e/2006

1

پرستاری

65

Osborn"s brain.2nd edition

1

بیمارستان امام علی (ع)

66

Pediatric endocrinology and inborn errors of metabolism,2nd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

67

Pediatric pulmonology,asthma,and sleep medicine:a quick reference guhde,1st ed

1

بیمارستان امام علی (ع)

68

Principles and practice of pediatric infectious disease,5th ed.

1

بیمارستان بوعلی

69

Radiation safety:management and programs 1st ed.2017   9783319426693

1

بیمارستان امام علی (ع)

70

Ryan"s retina,3 volume set,6th ed.

1

چشم پزشکی

71

Sabiston textbook of surgery:the biological basis of modern surgical practice,20ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

72

Sims symptoms in the mind 2018

1

بهاران

73

Snell"s clinical anatomy by regions,international edition

1

مرکزی

74

Snell"s clinical neuroanatomy,8th ed.

1

مرکزی

75

Social and behavioral science for health professionals /2017

1

پرستاری

76

Sociology for nursing& health sciences 2nd ed. Edition 2015

1

پرستاری

77

Stoelting"s and co_existing disease,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

78

Telehealth and mobile health 1e, 2017        9781138893498

1

بهداشت

79

Telehealth and mobile health 1e/2017

9781138893498

1

 

80

Textbook of critical care,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

81

The economics of heaith and heath care(last edition),pearson prentice.hall.new jersey

1

بهداشت

82

What is health insurance(good) for?:an examinationof who gets it,who pays for it,and

1

بهداشت

83

Wintrobe"s clinical hematology,14th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

84

Youmans and winn neurological surgery,4 volume set,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

85

اختصارات رایج در پرستاری/عباسی

1

پرستاری

86

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای/باقری

2

پرستاری

87

اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری/ نوغانی

2

پرستاری

88

ارتوپدی اعلمی هرندی

1

بیمارستان خاتم

89

ارتودنسی کلینیکی بر ستون جلد 2

3

دندانپزشکی

90

آزمو های نقاشی انگیزشی- سیلور- عرب- خیری

2

بیمارستان بهاران

91

آزمون بورد و ارتقاء 9قطب عفونی 96

2

بیمارستان بوعلی

92

آزمون بورد و ارتقاء عفونی 97

2

بیمارستان بوعلی

93

آزمون های بالینی شیوه ایستگاهی OSCE

3

بیمارستان امام علی (ع)/مرکزی

94

آشنایی با اپتیک/فرانک ال.پدرونی لنواس

1

مرکزی

95

آشنایی با اصول و روش تحقیق در علوم پزشکی شیرین حجازی

2

بهداشت

96

آشنایی با ساختارها و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی

2

پرستاری

97

آشنایی با ساختارها و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی

2

پرستاری

98

اصطلاحات پزشکی.صدوقی.hey

1

پرستاری

99

اصطلاحات رایج و کاربردی در پرستاری hey-عباسی

1

پرستاری

100

اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

2

بهداشت

101

اصول پرستاری و مراقبت های تسکینی

2

پرستاری

102

اصول تفسیر سرولوژی پاکزاد

2

مرکزی

103

اصول مراقبتهای پرستاری کوزیر ج.1

1

بیمارستان امام علی (ع)

104

اصول نسخه نویسی رایج در دندانپزشکی رنگی

6

دندانپزشکی

105

اکسیر بورد و ارتقاء اندودانتیکس 93-97

3

دندانپزشکی

106

اکسیر بورد و ارتقاء پاتولوژی دهان فک و صورت

3

دندانپزشکی

107

اکسیر بورد و ارتقاء پریودانتیکس 96-97

3

دندانپزشکی

108

اکسیر سبز بی حسی موضعی مالامد

3

دندانپزشکی

109

اکسیر سبز پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

4

دندانپزشکی

110

اکسیر سبز دهان. فک و صورت نویل

3

دندانپزشکی

111

اکسیر سبز علم و هنر ترمیمی 2019

3

دندانپزشکی

112

آلاچیق آمار و روش تحقیق دکتری روان شناسی عمومی_گنجی

2

بیمارستان بهاران

113

آمادگی صلاحیت های بالینی

3

بیمارستان امام علی (ع)

114

آناتومی عمومی_دارابی hey تمام رنگی

2

بهداشت

115

اورژانس های جراحی رویکرد بالینی قدم به قدم

3

بیمارستان امام علی (ع)

116

اورولوژی عمومی سیم فروش

2

بیمارستان امام علی (ع)

117

ایمونولوژی سلولی... ابوالعباس 2018 میراحمدیان

2

مرکزی

118

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد 1 AR

3

بیمارستان امام علی (ع)

119

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد 2 AR

3

بیمارستان امام علی (ع)

120

بوشانگ 2017

2

پیراپزشکی

121

بیماری های قلبی در نوزادان

1

بیمارستان امام علی (ع)

122

بیماری های هاریسون 2018 کلیه AN

2

بیمارستان امام علی (ع)/بوعلی

123

بیماری های هاریسون غدد 2018AN

2

بیمارستان امام علی (ع)/بوعلی

124

بیماری های هاریسون کبد 2018 AN

2

بوعلی بیمارستان

125

بیماری های هاریسون گوارش 2018 AN

2

بوعلی بیمارستان

126

بیماریهای هاریسون روماتولوژی 2018

3

بیمارستان امام علی (ع)

127

بیماریهای هاریسون ریه 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

128

بیماریهای هاریسون کبد 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

129

بیماریهای هاریسون کبد 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

130

بیماریهای هاریسون گوارش 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

131

پرستار آنکولوژی-طاهری /ونوس

2

پرستاری

132

پرستاری برونر 2018 اتاق عمل ج.4

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

133

پرستاری برونر 2018 ارتوپدی ج.9

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

134

پرستاری برونر 2018 تولیدمثل ج.13

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

135

پرستاری برونر 2018 چشم و گوش ج.15

3

پرستاری/امام علی (ع)

136

پرستاری برونر 2018 خون شناسی ج.7

3

پرستاری/امام علی (ع)

137

پرستاری برونر 2018 درد- آب الکترولیت ج.3

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

138

پرستاری برونر 2018 دستگاه تنفس ج.5

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

139

پرستاری برونر 2018 عفونی ج.16

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

140

پرستاری برونر 2018 قلب و عروق ج.6

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

141

پرستاری برونر 2018 کلیه ج.12

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

142

پرستاری برونر 2018 گوارش ج.10

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

143

پرستاری برونر 2018 متابولیسم ج.11

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

144

پرستاری برونر 2018 مغز و اعصاب ج.16

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

145

پرستاری برونر 2018 مفاهیم بیوفیزیکی ج.2

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

146

پرستاری برونر 2018 مفاهیم پایه جلد 1

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

147

پرستاری برونر 2018پوست و سوختگی ج.14

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

148

پرستاری برونر2018  ایمونولوژی جلد 8

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

149

پرستاری در بحران و فوریت ها.مطوری

2

پرستاری

150

پرستاری سلامت خانواده hey/ ملک شاهی

2

پرستاری

151

پروتزهای کلینیکی فکی- صورتی تیلور

3

دندانپزشکی

152

پروتکل های بارداری های پرخطر

3

بیمارستان امام علی (ع)

153

تازه های احیاء AHA (رنگی)

1

بیمارستان خاتم

154

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 1)

3

دندانپزشکی

155

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 2)

3

دندانپزشکی

156

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 3)

3

دندانپزشکی

157

ترجمه تمام رنگی کریگ 2019

3

دندانپزشکی

158

ترجمه جراحی پیترسون 2019

3

دندانپزشکی

159

ترجمه کامل اصول پرستاری ج.3

1

پرستاری

160

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج1

2

پرستاری

161

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج2

2

پرستاری

162

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج3

2

پرستاری

163

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج4

2

پرستاری

164

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج5

2

پرستاری

165

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر ج.2

1

پرستاری

166

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر ج.4

1

پرستاری

167

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1

1

بیمارستان امام علی (ع)

168

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2

1

بیمارستان امام علی (ع)

169

تشخیص های پرستاری تاکسونومی ارائه شده توسط ناندا/نیک روان

2

پرستاری

170

تشکیل تیم مدیریتی و اصول آن

2

پرستاری/بهداشت

171

تکنو تست_گوش و حلق و بینی

2

پرستاری

172

تکنولوژی جراحی فک و صورت  ENT/الکساندر

2

پرستاری

173

تکنولوژی جراحی کبد و غدد/ الکساندر

2

پرستاری

174

تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب.hey/الکساندر

2

پرستاری

175

تکنیکهای پرتونگاری تنه و شکم

2

پیراپزشکی

176

تکنیکهای رادیولوژی دست و پا

2

پیراپزشکی

177

جراحی ارتوگناتیک نائینی جلد 2

3

دندانپزشکی

178

جراحی های ادراری تناسلی/hey

2

پرستاری

179

جراحی های زنان تلیند 2016 جلد 2 رنگی

3

بیمارستان امام علی (ع)

180

چشم پزشکی عمومی.چاپ اول

2

توانبخشی

181

چگونه مقاله علمی بنویسیم؟حجازی

2

بهداشت

182

حمایتهای روانشناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

2

بیمارستان بهاران

183

خانواده های آسیب زا- دهگانپور- محمدی- دادز

2

بیمارستان بهاران

184

داده پردازی بهداشتی (مقدسی)

2

بهداشت

185

داروهای ترالی اورژانس/بهرامی

2

پرستاری

186

درسنامه ارزیابی فناوری سلامت/حیدری فرد

2

بهداشت

187

درسنامه جامع اتاق عمل ج.1 MO

2

پرستاری

188

درسنامه جامع اتاق عمل ج.2 MO

2

پرستاری

189

درسنامه جامع پرستاری سالمندی  hey

2

پرستاری

190

درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

3

بیمارستان امام علی (ع)

191

درسنامه جامع مامایی (تمام منابع) ج.1

3

بیمارستان امام علی (ع)

192

درسنامه جامع مامایی (تمام منابع) ج.2

3

بیمارستان امام علی (ع)

193

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

3

بیمارستان امام علی (ع)

194

درمان سریع و نسخه نویسی سرپایی

3

بیمارستان امام علی (ع)/خاتم

195

دستورالعمل مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد.خ ادم الحسینی

1

پرستاری

196

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

2

پیراپزشکی

197

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

2

پیراپزشکی

198

رادیولوژی آرمسترانگ 2013 AR

3

پیراپزشکی

199

رادیولوژی آرمسترانگ AR 2013

2

بیمارستان امام علی (ع)

200

راسل با بقیه فرق دارد_امنتا_علیزاده

2

بیمارستان بهاران

201

راهنمای جامع اتاق عمل تک جلدیMO

2

پرستاری

202

راهنمای جامع زبان انگلیسی ارشد علوم پزشکی 87-96 hey عمل صالح

2

بهداشت

203

راهنمای جیبی باربارابیتز 2017

3

بیمارستان امام علی (ع)

204

راهنمای جیبی روانپزشکی کاپلان 2019

3

بهاران/مرکزی

205

راهنمای سریع آموزش به بیمار(نصیری زاده)

2

پرستاری

206

راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس

3

بیمارستان خاتم

207

راهنمای کامل کاراموزی ویژه پرستاری/نصیرزاده

2

پرستاری

208

رهبری و مدیریت مفاهیم کاربردی

2

پرستاری

209

روان پرستاری، بهداشت روان /جلد دوم hey نوغانی

2

پرستاری

210

روان پرستاری،بهداشت روان hey /نوغانی ج.1

2

پرستاری

211

روش تحقیق در علوم زیستی

2

بهداشت

212

روش های تحقیق ترکیبی کرسول

2

بهداشت

213

روشها و تجزیه و تحلیل آمار زیستی

2

بهداشت

214

رویان شناسی پزشکی لانگمن 2019

3

بیمارستان امام علی (ع)

215

ریاضیات عمومی ج 1/نیازیان

2

بهداشت

216

ریاضیات عمومی در علوم پزشکی hey فشارکی

2

بهداشت

217

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد 1

2

مرکزی

218

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد 2

2

مرکزی

219

فارماکولوژی کاتزونگ ترور 2019

3

بیمارستان امام علی (ع)

220

فرهنگ اصطلاحات پزشکی/مقدسی

1

پرستاری

221

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 1

3

بیمارستان امام علی (ع)

222

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 2

3

بیمارستان امام علی (ع)

223

فیزیک پزشکی تکاور

2

پیراپزشکی

224

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن گورابی

2

پیراپزشکی

225

کودکان استثنائی

3

توانبخشی

226

گامبالو به کمپ ترک اعتیاد می رود- لوین - حسینی

2

بیمارستان بهاران

227

الگوریتم تشخیص و درمان های اورژانس غدد کودکان

3

بیمارستان امام علی (ع)

228

مبانی طب داخلی سسیل 2016 عفونی

2

بیمارستان بوعلی

229

مبانی مدل یابی معادلات ساختاری- کاف- ایزانلو

2

بیمارستان بهاران

230

مجموعه سوالات بورد و ارتقاء رادیو 93-97

3

پیراپزشکی

231

مجموعه سوالات لارنس جلد اول

1

بیمارستان امام علی (ع)

232

مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل hey

2

پرستاری

233

مراقبت در منزل/پگاه مطوری

2

پرستاری

234

مقدمه ای بر نظریه و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

2

بهداشت

235

مهارت های تشکیل تیم کار تیمی و هدایت تیم

2

پرستاری

236

نسخه نویسی و درمان منطقی شایع کودکان رنگی

3

بیمارستان امام علی (ع)

237

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

2

پرستاری

238

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

2

بهداشت

239

نگاهی جامع بر زبان دکتری گروه علوم پزشکی_یعقوبی

2

بهداشت

240

نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی_ یعقوبی

2

بهداشت

241

نورولوژی آدامز جلد اول 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

242

نورولوژی آدامز جلد پنجم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

243

نورولوژی آدامز جلد چهارم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

244

نورولوژی آدامز جلد دوم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

245

نورولوژی آدامز جلد سوم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

246

نورولوژی بالینی امینف 2018

3

بیمارستان امام علی (ع)

247

هاریسون در یک نگاه عفونی ویروس 2018

2

بیمارستان بوعلی

248

هاریسون در یک نگاه عفونی ویروس 2018

3

بیمارستان بوعلی

249

هاریسون در یک نگاه غدد 2018(رنگی)

2

بیمارستان بوعلی

250

هاریسون در یک نگاه غدد 2018(رنگی)

3

بیمارستان امام علی (ع)

251

هاریسون در یک نگاه قلب 2018(رنگی)

3

بیمارستان امام علی (ع)

252

هاریسون در یک نگاه کلیه 2018(رنگی)

2

بیمارستان بوعلی

253

واژه نامه پرستاری و مامایی _ناظمیان/hey

1

پرستاری

254

والدین و فرزندان زیر شش سال- چاپ 5- رئیس دانا

2

بیمارستان بهاران

255

یاد بگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم- علیزاده نادیو

2

بیمارستان بهاران


1398/04/23 ٠٨:٣٦ News, Notifications, Slider ٢٢٩١٣


خروج

اخبار

نمایش خبر

برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
ارتقاء کامپیوترهای بخش اطلاع رسانی، امانت و فنی کتابخانه ی مرکزی
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای
دسترسی به متن کامل مقالات با نصب افزونه Kopernio از پایگاه اطلاعاتی Web of Science امکان پذیر است.
دانلود و ذخیره فیلم آموزشی از پایگاه اطلاعات بالینی ClinicalKey با افزودن Video Downloader professional به گوگل کروم
فهرست کتابهای خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398 به همراه محل نگهداری کتابها
تغییر ساعت کار کتابخانه ی مرکزی
اعلام ضریب نفوذ جدید مجلات توسط ISI
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای
اطلاعیه در خصوص پخش زنده همایش بیرجند
شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (26 و 27 خرداد 98)
فهرست کتابهای فارسی خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398
فهرست کتابهای لاتین خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 97
برگزاری جشنواره ملي پايان نامه هاي دانشجويي در زمينه آسيب هاي اجتماعي در سال آينده در مازندران
لیست کتب اهدایی ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اطلاعیه در خصوص درخواست کتابهای مورد نیاز جهت خرید از نمایشگاه کتاب زاهدان

محتوای مرتبط