اخبار > فهرست کتابهای خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398 به همراه محل نگهداری کتابهاردیف

عنوان

تعداد

محل نگهداری

1

An introduction to theory and reasoning in nursing 4e

1

پرستاری

2

Andreoli and carpenter"s cecil essentials medicine,international edition,9th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

3

Application of nursing informatics: competencies skills, and decision- making Dec 28, 2018

1

پرستاری

4

Atlas of cardiac surgical techniques,2nd edition

1

بیمارستان امام علی (ع)

5

Basic immunology vol.1 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

6

Basic immunology vol.2 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

7

Berne and levy physiology,international edition,7th ed.

1

مرکزی

8

Bioethical decision making in nursing, 5e/2015

1

پرستاری

9

Brant and helm"s fundamentals of diagnostic radiology 4vol set2019,5th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

10

Braunwald"s heart disease:a textbook of cardiovascular medicine,2 volume set,11th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

11

Brunner & suddarth"s textbook of medical surgical nursing,international edition,1 volume,14th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

12

Burns and groves the practice of nursing research, appraisal, synthesis, and generation of evidence

1

پرستاری

13

Callen"s ultrasonography in obstetrics and gynecology,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

14

Campbell"s operative orthopaedics,4 volume set,13th ed.

1

 

15

CDIC textbook of pediatric diabetes,1st ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

16

Clayton"s basic pharmacology for nurses 18e,2019 9780323550611

1

پرستاری

17

Clinical leadership for physician assistants and nurse practitioners Nov 28, 2017    9780826172211

1

پرستاری

18

Clinical leadership in nursing and healthcare: values into action, 2e/2017

1

پرستاری

19

Clinical nursing skills and techniques, 9th edition by perry

1

پرستاری

20

Clinical oriented anatomy:international edition,8th ed

1

مرکزی

21

Clinical teaching strategies in nursing, 5e, 2018 (Clinical teaching strategies in

1

پرستاری

22

Cognitive systems engineering 1sr edition 978113874231

1

پرستاری

23

Color atlas of common oral diseases

1

دندانپزشکی

24

Communication for nurses: talking with patients 3e/2013

1

پرستاری

25

Community_based practicipatory research for health advancing social and health equity.2018

1

بهداشت

26

Cost-effectiveness analysis in health:a practical approach,3e/2016

1

بهداشت

27

CT and MRI of the whole body,2 volume set,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

28

Decision making in health and medicine:integrating evidence and values,2e

1

بهداشت

29

Effective leadership and management in nursing (9th edition), 2018

1

پرستاری

30

Emerging technologies work-integrated learning experiences in allied health education

1

بهداشت

31

Essentials of nursing law and ethics 2e

1

پرستاری

32

Essentials of nursing Leadership& management 3e/2013

1

پرستاری

33

Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice by Denice f. Polit

1

پرستاری

34

Evaluating public and community  health programs 2e/2017

1

بهداشت

35

Evidence- based practice for nurses: appraisal and application of research,2018

1

پرستاری

36

Evidence- based practice in nursing& healthcare: A guide to ...2014

1

پرستاری

37

Exploring Evidence- based practice: debates and challenges in nursing, 1e/2015

1

پرستاری

38

Fast facts for Evidence- based practice in nursing second edition: Implementing EBP in a nutshell, 2e

1

پرستاری

39

Fundamentals of high_resolution lung CT,common findings,common patterns,common dise,2nd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

40

Grant"s atlas of anatomy,international edition,14th ed.

1

مرکزی

41

Guide to nursing leadership & management/tomey

1

پرستاری

42

Health information technology evaluation handbook:from meaningful use to meaningful

1

بهداشت

43

Health policy analysis:an interdisciplinary approach 3e/2018-9781284120240

1

بهداشت

44

High performance in hospital management:a guideline for developing and developed

1

بهداشت

45

Huber leadership and nursing

1

بیمارستان امام علی (ع)

46

ICD 10 جلد 1 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

47

ICD 10 جلد 2 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

48

ICD 10 جلد 3 2016

2

پیراپزشکی/بهاران

49

Islamic biomedical ethics:principles and application,1e

1

پرستاری

50

Johns Hopkins nursing Evidence- based practice- third edition: model and guidelines, 2017

1

پرستاری

51

Krause"s food & the nutrition care process,Iranian edition,1ed

1

مرکزی

52

Law and ethics in nursing and healthcare:an introduction,2017

1

پرستاری

53

Leadership and management for nurses:core competencies for quality care,3e/2015

1

پرستاری

54

Leadership and nursing care management,6th ed 2018

1

پرستاری

55

Leadership and the advanced practice nurse:the future of a changing healthcare

1

پرستاری

56

Leadership in nursing practice: changing the landscape of healthcare,2018

1

پرستاری

57

Leadership roles and management functions in nursing:theory and application 2014

1

پرستاری

58

Local exhaust ventilation aerodynamic processes and calculations of dust 9781498720632

1

بهداشت

59

Medicine in dentistry and oral healthcare,1st ed.

1

دندانپزشکی

60

Merrills atlas of radiographic...2016

1

بیمارستان امام علی (ع)

61

Miller"s anesthesiareview.3rd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

62

Mosby"s manual of diagnostic and laboratory tests,6th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

63

Nelson essentials of pediatrics,international edition,8th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

64

Nursing ethics thomps...5e/2006

1

پرستاری

65

Osborn"s brain.2nd edition

1

بیمارستان امام علی (ع)

66

Pediatric endocrinology and inborn errors of metabolism,2nd ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

67

Pediatric pulmonology,asthma,and sleep medicine:a quick reference guhde,1st ed

1

بیمارستان امام علی (ع)

68

Principles and practice of pediatric infectious disease,5th ed.

1

بیمارستان بوعلی

69

Radiation safety:management and programs 1st ed.2017   9783319426693

1

بیمارستان امام علی (ع)

70

Ryan"s retina,3 volume set,6th ed.

1

چشم پزشکی

71

Sabiston textbook of surgery:the biological basis of modern surgical practice,20ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

72

Sims symptoms in the mind 2018

1

بهاران

73

Snell"s clinical anatomy by regions,international edition

1

مرکزی

74

Snell"s clinical neuroanatomy,8th ed.

1

مرکزی

75

Social and behavioral science for health professionals /2017

1

پرستاری

76

Sociology for nursing& health sciences 2nd ed. Edition 2015

1

پرستاری

77

Stoelting"s and co_existing disease,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

78

Telehealth and mobile health 1e, 2017        9781138893498

1

بهداشت

79

Telehealth and mobile health 1e/2017

9781138893498

1

 

80

Textbook of critical care,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

81

The economics of heaith and heath care(last edition),pearson prentice.hall.new jersey

1

بهداشت

82

What is health insurance(good) for?:an examinationof who gets it,who pays for it,and

1

بهداشت

83

Wintrobe"s clinical hematology,14th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

84

Youmans and winn neurological surgery,4 volume set,7th ed.

1

بیمارستان امام علی (ع)

85

اختصارات رایج در پرستاری/عباسی

1

پرستاری

86

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای/باقری

2

پرستاری

87

اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری/ نوغانی

2

پرستاری

88

ارتوپدی اعلمی هرندی

1

بیمارستان خاتم

89

ارتودنسی کلینیکی بر ستون جلد 2

3

دندانپزشکی

90

آزمو های نقاشی انگیزشی- سیلور- عرب- خیری

2

بیمارستان بهاران

91

آزمون بورد و ارتقاء 9قطب عفونی 96

2

بیمارستان بوعلی

92

آزمون بورد و ارتقاء عفونی 97

2

بیمارستان بوعلی

93

آزمون های بالینی شیوه ایستگاهی OSCE

3

بیمارستان امام علی (ع)/مرکزی

94

آشنایی با اپتیک/فرانک ال.پدرونی لنواس

1

مرکزی

95

آشنایی با اصول و روش تحقیق در علوم پزشکی شیرین حجازی

2

بهداشت

96

آشنایی با ساختارها و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی

2

پرستاری

97

آشنایی با ساختارها و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی

2

پرستاری

98

اصطلاحات پزشکی.صدوقی.hey

1

پرستاری

99

اصطلاحات رایج و کاربردی در پرستاری hey-عباسی

1

پرستاری

100

اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

2

بهداشت

101

اصول پرستاری و مراقبت های تسکینی

2

پرستاری

102

اصول تفسیر سرولوژی پاکزاد

2

مرکزی

103

اصول مراقبتهای پرستاری کوزیر ج.1

1

بیمارستان امام علی (ع)

104

اصول نسخه نویسی رایج در دندانپزشکی رنگی

6

دندانپزشکی

105

اکسیر بورد و ارتقاء اندودانتیکس 93-97

3

دندانپزشکی

106

اکسیر بورد و ارتقاء پاتولوژی دهان فک و صورت

3

دندانپزشکی

107

اکسیر بورد و ارتقاء پریودانتیکس 96-97

3

دندانپزشکی

108

اکسیر سبز بی حسی موضعی مالامد

3

دندانپزشکی

109

اکسیر سبز پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

4

دندانپزشکی

110

اکسیر سبز دهان. فک و صورت نویل

3

دندانپزشکی

111

اکسیر سبز علم و هنر ترمیمی 2019

3

دندانپزشکی

112

آلاچیق آمار و روش تحقیق دکتری روان شناسی عمومی_گنجی

2

بیمارستان بهاران

113

آمادگی صلاحیت های بالینی

3

بیمارستان امام علی (ع)

114

آناتومی عمومی_دارابی hey تمام رنگی

2

بهداشت

115

اورژانس های جراحی رویکرد بالینی قدم به قدم

3

بیمارستان امام علی (ع)

116

اورولوژی عمومی سیم فروش

2

بیمارستان امام علی (ع)

117

ایمونولوژی سلولی... ابوالعباس 2018 میراحمدیان

2

مرکزی

118

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد 1 AR

3

بیمارستان امام علی (ع)

119

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد 2 AR

3

بیمارستان امام علی (ع)

120

بوشانگ 2017

2

پیراپزشکی

121

بیماری های قلبی در نوزادان

1

بیمارستان امام علی (ع)

122

بیماری های هاریسون 2018 کلیه AN

2

بیمارستان امام علی (ع)/بوعلی

123

بیماری های هاریسون غدد 2018AN

2

بیمارستان امام علی (ع)/بوعلی

124

بیماری های هاریسون کبد 2018 AN

2

بوعلی بیمارستان

125

بیماری های هاریسون گوارش 2018 AN

2

بوعلی بیمارستان

126

بیماریهای هاریسون روماتولوژی 2018

3

بیمارستان امام علی (ع)

127

بیماریهای هاریسون ریه 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

128

بیماریهای هاریسون کبد 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

129

بیماریهای هاریسون کبد 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

130

بیماریهای هاریسون گوارش 2018 AN

3

بیمارستان امام علی (ع)

131

پرستار آنکولوژی-طاهری /ونوس

2

پرستاری

132

پرستاری برونر 2018 اتاق عمل ج.4

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

133

پرستاری برونر 2018 ارتوپدی ج.9

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

134

پرستاری برونر 2018 تولیدمثل ج.13

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

135

پرستاری برونر 2018 چشم و گوش ج.15

3

پرستاری/امام علی (ع)

136

پرستاری برونر 2018 خون شناسی ج.7

3

پرستاری/امام علی (ع)

137

پرستاری برونر 2018 درد- آب الکترولیت ج.3

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

138

پرستاری برونر 2018 دستگاه تنفس ج.5

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

139

پرستاری برونر 2018 عفونی ج.16

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

140

پرستاری برونر 2018 قلب و عروق ج.6

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

141

پرستاری برونر 2018 کلیه ج.12

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

142

پرستاری برونر 2018 گوارش ج.10

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

143

پرستاری برونر 2018 متابولیسم ج.11

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

144

پرستاری برونر 2018 مغز و اعصاب ج.16

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

145

پرستاری برونر 2018 مفاهیم بیوفیزیکی ج.2

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

146

پرستاری برونر 2018 مفاهیم پایه جلد 1

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

147

پرستاری برونر 2018پوست و سوختگی ج.14

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

148

پرستاری برونر2018  ایمونولوژی جلد 8

3

پرستاری/بیمارستان امام علی (ع)

149

پرستاری در بحران و فوریت ها.مطوری

2

پرستاری

150

پرستاری سلامت خانواده hey/ ملک شاهی

2

پرستاری

151

پروتزهای کلینیکی فکی- صورتی تیلور

3

دندانپزشکی

152

پروتکل های بارداری های پرخطر

3

بیمارستان امام علی (ع)

153

تازه های احیاء AHA (رنگی)

1

بیمارستان خاتم

154

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 1)

3

دندانپزشکی

155

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 2)

3

دندانپزشکی

156

ترجمه ارتودنسی پروفیت 2019(جلد 3)

3

دندانپزشکی

157

ترجمه تمام رنگی کریگ 2019

3

دندانپزشکی

158

ترجمه جراحی پیترسون 2019

3

دندانپزشکی

159

ترجمه کامل اصول پرستاری ج.3

1

پرستاری

160

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج1

2

پرستاری

161

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج2

2

پرستاری

162

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج3

2

پرستاری

163

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج4

2

پرستاری

164

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر 2018 ج5

2

پرستاری

165

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر ج.2

1

پرستاری

166

ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیر ج.4

1

پرستاری

167

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1

1

بیمارستان امام علی (ع)

168

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 2

1

بیمارستان امام علی (ع)

169

تشخیص های پرستاری تاکسونومی ارائه شده توسط ناندا/نیک روان

2

پرستاری

170

تشکیل تیم مدیریتی و اصول آن

2

پرستاری/بهداشت

171

تکنو تست_گوش و حلق و بینی

2

پرستاری

172

تکنولوژی جراحی فک و صورت  ENT/الکساندر

2

پرستاری

173

تکنولوژی جراحی کبد و غدد/ الکساندر

2

پرستاری

174

تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب.hey/الکساندر

2

پرستاری

175

تکنیکهای پرتونگاری تنه و شکم

2

پیراپزشکی

176

تکنیکهای رادیولوژی دست و پا

2

پیراپزشکی

177

جراحی ارتوگناتیک نائینی جلد 2

3

دندانپزشکی

178

جراحی های ادراری تناسلی/hey

2

پرستاری

179

جراحی های زنان تلیند 2016 جلد 2 رنگی

3

بیمارستان امام علی (ع)

180

چشم پزشکی عمومی.چاپ اول

2

توانبخشی

181

چگونه مقاله علمی بنویسیم؟حجازی

2

بهداشت

182

حمایتهای روانشناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

2

بیمارستان بهاران

183

خانواده های آسیب زا- دهگانپور- محمدی- دادز

2

بیمارستان بهاران

184

داده پردازی بهداشتی (مقدسی)

2

بهداشت

185

داروهای ترالی اورژانس/بهرامی

2

پرستاری

186

درسنامه ارزیابی فناوری سلامت/حیدری فرد

2

بهداشت

187

درسنامه جامع اتاق عمل ج.1 MO

2

پرستاری

188

درسنامه جامع اتاق عمل ج.2 MO

2

پرستاری

189

درسنامه جامع پرستاری سالمندی  hey

2

پرستاری

190

درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

3

بیمارستان امام علی (ع)

191

درسنامه جامع مامایی (تمام منابع) ج.1

3

بیمارستان امام علی (ع)

192

درسنامه جامع مامایی (تمام منابع) ج.2

3

بیمارستان امام علی (ع)

193

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

3

بیمارستان امام علی (ع)

194

درمان سریع و نسخه نویسی سرپایی

3

بیمارستان امام علی (ع)/خاتم

195

دستورالعمل مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد.خ ادم الحسینی

1

پرستاری

196

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

2

پیراپزشکی

197

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

2

پیراپزشکی

198

رادیولوژی آرمسترانگ 2013 AR

3

پیراپزشکی

199

رادیولوژی آرمسترانگ AR 2013

2

بیمارستان امام علی (ع)

200

راسل با بقیه فرق دارد_امنتا_علیزاده

2

بیمارستان بهاران

201

راهنمای جامع اتاق عمل تک جلدیMO

2

پرستاری

202

راهنمای جامع زبان انگلیسی ارشد علوم پزشکی 87-96 hey عمل صالح

2

بهداشت

203

راهنمای جیبی باربارابیتز 2017

3

بیمارستان امام علی (ع)

204

راهنمای جیبی روانپزشکی کاپلان 2019

3

بهاران/مرکزی

205

راهنمای سریع آموزش به بیمار(نصیری زاده)

2

پرستاری

206

راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس

3

بیمارستان خاتم

207

راهنمای کامل کاراموزی ویژه پرستاری/نصیرزاده

2

پرستاری

208

رهبری و مدیریت مفاهیم کاربردی

2

پرستاری

209

روان پرستاری، بهداشت روان /جلد دوم hey نوغانی

2

پرستاری

210

روان پرستاری،بهداشت روان hey /نوغانی ج.1

2

پرستاری

211

روش تحقیق در علوم زیستی

2

بهداشت

212

روش های تحقیق ترکیبی کرسول

2

بهداشت

213

روشها و تجزیه و تحلیل آمار زیستی

2

بهداشت

214

رویان شناسی پزشکی لانگمن 2019

3

بیمارستان امام علی (ع)

215

ریاضیات عمومی ج 1/نیازیان

2

بهداشت

216

ریاضیات عمومی در علوم پزشکی hey فشارکی

2

بهداشت

217

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد 1

2

مرکزی

218

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی جلد 2

2

مرکزی

219

فارماکولوژی کاتزونگ ترور 2019

3

بیمارستان امام علی (ع)

220

فرهنگ اصطلاحات پزشکی/مقدسی

1

پرستاری

221

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 1

3

بیمارستان امام علی (ع)

222

فصول برگزیده سابیستون 2017 جلد 2

3

بیمارستان امام علی (ع)

223

فیزیک پزشکی تکاور

2

پیراپزشکی

224

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن گورابی

2

پیراپزشکی

225

کودکان استثنائی

3

توانبخشی

226

گامبالو به کمپ ترک اعتیاد می رود- لوین - حسینی

2

بیمارستان بهاران

227

الگوریتم تشخیص و درمان های اورژانس غدد کودکان

3

بیمارستان امام علی (ع)

228

مبانی طب داخلی سسیل 2016 عفونی

2

بیمارستان بوعلی

229

مبانی مدل یابی معادلات ساختاری- کاف- ایزانلو

2

بیمارستان بهاران

230

مجموعه سوالات بورد و ارتقاء رادیو 93-97

3

پیراپزشکی

231

مجموعه سوالات لارنس جلد اول

1

بیمارستان امام علی (ع)

232

مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل hey

2

پرستاری

233

مراقبت در منزل/پگاه مطوری

2

پرستاری

234

مقدمه ای بر نظریه و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

2

بهداشت

235

مهارت های تشکیل تیم کار تیمی و هدایت تیم

2

پرستاری

236

نسخه نویسی و درمان منطقی شایع کودکان رنگی

3

بیمارستان امام علی (ع)

237

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

2

پرستاری

238

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

2

بهداشت

239

نگاهی جامع بر زبان دکتری گروه علوم پزشکی_یعقوبی

2

بهداشت

240

نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی_ یعقوبی

2

بهداشت

241

نورولوژی آدامز جلد اول 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

242

نورولوژی آدامز جلد پنجم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

243

نورولوژی آدامز جلد چهارم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

244

نورولوژی آدامز جلد دوم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

245

نورولوژی آدامز جلد سوم 2019

1

بیمارستان امام علی (ع)

246

نورولوژی بالینی امینف 2018

3

بیمارستان امام علی (ع)

247

هاریسون در یک نگاه عفونی ویروس 2018

2

بیمارستان بوعلی

248

هاریسون در یک نگاه عفونی ویروس 2018

3

بیمارستان بوعلی

249

هاریسون در یک نگاه غدد 2018(رنگی)

2

بیمارستان بوعلی

250

هاریسون در یک نگاه غدد 2018(رنگی)

3

بیمارستان امام علی (ع)

251

هاریسون در یک نگاه قلب 2018(رنگی)

3

بیمارستان امام علی (ع)

252

هاریسون در یک نگاه کلیه 2018(رنگی)

2

بیمارستان بوعلی

253

واژه نامه پرستاری و مامایی _ناظمیان/hey

1

پرستاری

254

والدین و فرزندان زیر شش سال- چاپ 5- رئیس دانا

2

بیمارستان بهاران

255

یاد بگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم- علیزاده نادیو

2

بیمارستان بهاران


1398/04/23 ٠٨:٣٦ News, Notifications, Slider ٢٢٩١٣


خروج