ریاست کتابخانه

 

 

زهره سوری نظامی

مدیر منابع علمی و کتابخانه معاونت تحقیقات وفنآوری دانشگاه

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

تلفن: 33295744  داخلی: 1034

ایمیل: zohresorinezami@gmail.com


معرفی کتابخانه

محتوای مرتبط