ریاست کتابخانه

 

 

محمدعلی طبسی

مدیر منابع علمی و کتابخانه معاونت تحقیقات وفنآوری دانشگاه

عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: 33295744  داخلی: 1025

ایمیل: tabasi110@yahoo.com


معرفی کتابخانه

محتوای مرتبط