کارکنان

خدمات فنی 

1. فهرستنویسی لاتین

    منصوره تقوی 

    کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

    تلفن داخلی: 1038

 

 

 

 

 

 

 

2.فهرستنویسی فارسی

    طاهره شریکی

   کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

   تلفن داخلی: 1039

 

 

 

 

 

 

 

سارا نارویی

  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  تلفن داخلی: 1038

 

 

 

 

 

 

 

3. پایان نامه ها

   مهین رافت

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

  تلفن داخلی: 1039

 

 

 

 

 

 

 

 

4. مجلات و نشریات

    نرگس رضایی

    کارشناس ارشد فیزیولوژی

    تلفن داخلی: 1039

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ثبت و سفارشات

  ماندانا صمصام

  کارشناس ارشد تاریخ

  تلفن داخلی: 1038

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش امانت

مهری نخعی

کارشناس کتابداری

 تلفن داخلی: 1041

 

 

 

 

 

 

    

 زهره جعفری

 کارشناس ارشد مدیرت دولتی

 تلفن داخلی: 1041

 

 

 

      

 

 

 

زهرا سلامتی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

 تلفن داخلی: 1041

 

 

 

    

 

 

 

طلعت کاظمیان

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن داخلی: 1041

 

 

 

    

 

 

 

شهناز جنگی زهی

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 1041

 

  

 

 

 

 

 

عباسعلی خراشادیزاده

 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 تلفن داخلی: 1041

 

    

 

 

 

 

 

ندا فاتحی زاده

کارشناس کتابداری پزشکی

 تلفن داخلی: 1041

 

 

 

 

     

 

 

محمود اتابکی

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 1041

 

 

 

 

 

 

 

ملیحه محمدیان

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 1041

 

 

   

 

 

 

 

بهاره پورشهابی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن داخلی: 1041

 

­

 

  

 

 

 

 

امور اداری

پرویز سیامردی

تلفن داخلی: 1025

 

 

 

 معرفی کتابخانه

محتوای مرتبط