شابکای کتابخانه های دانشگاه

نام کتابخانه شابکا
کتابخانه مرکزی IR-201790001
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی IR-201790014
کتابخانه دانشکده توانبخشی IR-201790015
کتابخانه دانشکده بهداشت IR-201790004
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی IR-201790012
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی IR-201790011
کتابخانه بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) IR-201790013
کتابخانه بیمارستان روانپزشکی بهاران IR-201790006
کتابخانه بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) IR-201790010
کتابخانه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) IR-201790005
کتابخانه بیمارستان بوعلی سینا IR-201790009


معرفی کتابخانه

محتوای مرتبط