فرآیندهای کتابخانه

1. فرآیند عضویت

2. فرآیند میز امانت

3. فرآیند بازگشت مدارک

4. فرآیند بخش مرجع و اطلاع رسانی

5. فرآیند تسویه حساب 

6. فرآیند سفارش منابع

7. فرآیند ثبت منابع

8. فرآیند فهرست نویسی


معرفی کتابخانه

محتوای مرتبط