کارگاه های آموزشی سال 97

1. کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی 

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/27

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Clinical Decision Making Resources

ب. پی دی اف Clinical Decision Making Resources 

 

2. کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/28

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Bibliographic Softwares

ب. پی دی اف EndNote Workshop Schedule

ج. پاورپوینت EndNoteWebPresentation

د. پی دی اف question_databases

ه. پی دی اف Search Workshop

ز. پاورپوینت Search Workshop

ح. پاورپوینت Workshop Slides

 

3. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های پایه

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت NOUPA Presentation - 12 Systems

 

4. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت Clinical Effectiveness & Decision Making Resources


کارگاه های آموزشی

محتوای مرتبط