کارگاه های آموزشی سال 98

1. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/4/5 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

فایل پی دی اف شیوه ی تکمیل چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای

مستندات:

 

2. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/4/5 ، ساعت 12 الی 14

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

 

 3. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه دوم سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/6/23 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

 

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

4. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه دوم سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/6/23 ، ساعت 12 الی 14

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:


کارگاه های آموزشی

محتوای مرتبط